Đo lường OXYL-PRO®

Mặc dù có nhiều cách để đo lượng H2O2 (hoạt chất) trong OXYL-PRO®, cách đơn giản nhất và thực tế nhất là sử dụng các dải thử peroxide đơn giản. Nó lý tưởng để thử nghiệm nhanh và có thể được cung cấp trong khoảng: 0 – 100 ppm.